Baranauskas T. Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijosJoniškis, 2017.

Šnē A. ZEMGAĻU PĒDĒJĀ UZVARA. Pār Vācu ordeni kaujā pie Garozes. Ilustrētā Pasaules Vēsture, 2017, Nr. III, p. 18-24.

Garliauskas V. Žiemgalių etnogenezė ir vardo Žiemgala etimologija. Vilnius, 2015.

Baranauskas T. Žiemgalos aktai. Acta Semigalliae. Joniškis, 2014.

Vasiliauskas E. Žagares 2. (Žvelgaiču) pilskalns 13.-17. gadsimtā: no koka pils līdz koka muižai. Arheoloģija un etnogrāfija, 2014, t. XXVIII, p. 97–110.

Vasiliauskas E.; Piličiauskienė G.; Mikolėnaitė A. The Zooarchaeological Investigation of Žagarė II (Žvelgaitis) Hillfort and Manor Site.  Arheoloģija un etnogrāfija, 2014, t. XXVIII, p. 111–124.

Vasiliauskas E.; Muižnieks V. XIII–XIV a. sandūros žiemgalių migrantai šiaurės Kurše ir žemutiniame Padauguvyje? Liaudies kultūra, 2013, Nr. 1, p. 21–32.

Bliujienė A.; Vasiliauskas E.. Lielās tautu staigāšanas perioda cīņas par dzīvību, bagātību un godu zemēs starp Mūsu, Lielupi un Daugavu. Arheoloģija un etnogrāfija, 2012, t. XXVI, p. 47–73.

Bliujienė A; Vasiliauskas E. People from the Crossroads of the Mūša-Lielupe River Basin in the Eastern Baltic Region during the Late Roman and Migration Periods. Archäologisches Korrespondenzblatt, 42. Jhg. (2012), Heft 1, S. 95-112.

Paškonytė J. Demografiniai pokyčiai Šiaurės Lietuvoje I tūkstantmečio antroje pusėje (pagal kapinynų medžiagą). Bakalauro darbas. Šiauliai, 2012.

Vasiliauskas E. Pūces sakta no Kurmaiču–Linksmēnu kapulauka. Dažas piezīmes par zemgaļu simboliem. Inkluzīvi. Rīga, 2012, p. 253–259.

Vaškevičiūtė I. Žiemgalos etninės ribos. Lituanistica, 2012, t. 58, nr. 1 (87), p. 36-50.

Vaškevičiūtė I. Archeologiniai paminklai tarp Švėtės ir Virčiuvio. Žiemgala, Nr. 2, 2012, p. 6-12.

Butrimas A. Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir žemaičių. Vilnius, 2011.

Jērums N. Vienasmens zobeni zemgaļu apdzīvotajās teritorijās. AE 2011, Rīga, 2011.

Mačiulis M.; Kuzmickas A. Jurgaičių piliakalnis ir papėdės gyvenvietė. ATL 2011 metais. Vilnius, 2011, p. 81-90.Milašiūtė G. Žiemgalių kultūros paveldo atspindys Lietuvos ir Latvijos muziejų ekspozicijose. Bakalauro darbas, Šiauliai, 2011.

Vasiliauskas E. Rukuižių (Joniškio r.) kapinyno radiniai. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 3, p. 11–25.

Archeologinių radinių katalogas. Skirtas Sidabrės pilies 720 m. sukakčiai. Kaunas, 2010.

Baranauskas T. Kur buvo žiemgalių Silenės žemė?. Florilegium Lithuanum: in honorem eximii professoris atque academici Lithuani domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum, Vilnius, 2010, p. 194-206.

Gudavičius E. Žiemgalos kunigaikštija XIII amžiuje (istorijos bruožai). Žeimelis, Vilnius, 2010.

Василяускас Э. Миграции земгалов в конце XIII века. Arheoloģija un etnogrāfija, 2010, t. XXIV, p. 134–146.

Jērums N; Muižnieks V. Arheoloģiskie izrakumi Tērvetes Ķūru senkapos. Arheologu pētījumi Latvijā 2007. un 2008. gadā. Rīga, 2008, p. 41-45.

Brīvkalne E. Mežotnes pilskalna depozīts. Rīga, 2009.

Vasiliauskas E. Pašvitinio apylinkės III tūkst. pr. Kr. - XVIII a. (archeologijos duomenimis). Lietuvos lokaliniai tyrimai. Archeologija, 2009, p. 1–24.

Vasiliauskas E. Žiemgalos apgyvendinimo raida XIV a. - XVI a. pradžioje. Istorija, 2009, t. LXXIV, p. 4–12.

Vaškevičiūtė I. Grupiniai kapai Žiemgaloje. Žiemgala, nr. 2, 2009, p. 6-11.

Vaškevičiūtė I. Žiemgalių ir aukštaičių ryšių beieškant. Panevėžio praeitis: prie Lietuvos tūkstantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009, p. 8–18.

Vaškevičiūtė I. Žiemgališka Gruzdžių žemė. Gruzdžiai I, Vilnius, 2009, p. 85–90.

Lettlands Viele Vӧlker. Brandenburgo Žemės Archeologijos muziejus, 2008, p. 82-98.

Norvilaitė N; Dakanis B. Bubių piliakalnis. ATL, 2008, Vilnius, p. 52-58.

Urtāns J. Zemgales senās kulta vietas (Ancient Cult Sites of Semigallia). Rīga, 2008.

Urtāns J. Dažas pārdomas par Bārbeles Pilveru pilskalnu. Latvijas Vēstures institūta žurnāls, Nr. 4, 2008, p. 97-107.

Vasiliauskas E. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio ir kapinyno radiniai (kai kuriais Žagarės XII-XIII a. istorijos klausimais). Lietuvos archeologija, t. 33. Vilnius, 2008, p. 153–186.

Vaškevičiūtė I.; Cholodinskienė A. Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiai). Vilnius, 2008.

Vaškevičiūtė I. Mогильник Дварелишкес–Крюкай. Raksti.Starptautiskās zinātniskās konferences „Zinātniskie lasījumi Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā” materiāli, Jelgava, 2008, Nr. V, p. 107–120.

Geležies amžiusLietuvos istorija. II tomas, Vilnius, 2007, p. 258-266; 373-379.

Striškienė Ė. Diržių kapinynas žiemgalių kultūros kontekste ir unikalūs VIII–IX a. radiniai. Archaeologia Lituana. t. 8. V., 2007. P. 117–126.

Vasiliauskas E. Lieporų (Joniškio r.) kapinyno radiniai (VI-XI a.). Lietuvos archeologija, t. 30, Vilnius, 2007, p. 213–228.

E. Vasiliauskas. Žiemgalių žemės XII–XIII a. Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje. Šiauliai, 2007, p. 34–64.

Urtāns J. Smiltnieku pilskalns. Labietis, 111.burtnīca. 2006, 4240-4246.

Urtāns J. Slagūnes Cibēnu senvietas. Aizmirstā meklējumos. Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. 4. laidiens. Rīga: Apgāds Mantojums, 169-184.

Zinkevičius Z.; Luchtanas A.; Česnys G. Tautos kilmė. Vilnius, 2006, p. 97-98.

Vasiliauskas E. Kalnelio antrojo piliakalnio papėdės gyvenvietėATL 2004 metais, Vilnius, 2006, p. 54- 56.

Vaškevičiūtė I. Dvareliškių (Kriukų) kapinynas. ATL 2006 metais, Vilnius, 2006, p. 166-169.

Vaškevičiūtė I. Semigallian warrior weaponry and its reflection in burial rites in the fifth to the 12th century AD. Archeologia Baltica, nr. 8, 2007, p. 214–222.

Vasiliauskas E. Ar buvo žiemgalių Sidabrės žemė? Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė. Klaipėda, 2005, p. 191–206.

Vasiliauskas E. Žiemgalių antkaklės XII-XIII a. Archaeologia Lituana, t. 6. Vilnius, 2005, p. 131–137.

Vaškevičiūtė I. A new type of bronze pins in Eastern Baltic. Archeologia Baltica, nr. 6, 2006, p. 144–150.

Vaškevičiūtė I. Ginklai žiemgalių moterų kapuose. Žiemgala, nr. 2, 2006, p. 12–15.

Vaškevičiūtė I. Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo papročiuose. Lietuvos archeologija, t. 28, Vilnius, 2008, p. 97–114.

Žiemgaliai / The Semigallians. Baltų archeologijos paroda. Katalogas, Vilnius, 2005.

Pētijumi zemgaļu senatnē: Rakstu krājums. Rīga, 2004.

Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas. Senās Zemgales vēsturiskais un etniskās kultūras mantojums. Vilnius, 2004.

Vaškevičiūtė I. Dvareliškių (Kriukų) kapinynas. ATL 2004 metais, Vilnius, 2004, p. 113-115.

Vaškevičiūtė I. Laidosenos ypatumai Vakarų Žiemgaloje (Pavirvytės kapinyno duomenimis). Lietuvos archeologija, t. 26, Vilnius, 2004, p. 29-46.

Vaškevičiūtė I. Dėl vakarinių Žiemgalos ribų. Žiemgala, nr. 1, 2004, p. 3–5.

Vaškevičiūtė I. Žiemgaliai V-XII amžiuje, 2004, Vilnius.

Graudonis J. Lielupes krastos pirms gadu simtiem. Arheoloģiskie pētījumi Jaunsvirnlaukas pagastā. Rīga, 2003.

Vasiliauskas E. XII-XIII a. zoomorfiniai pakabučiai Žiemgalos teritorijoje. Lituanistica, nr. 2, 2003, p. 32–55.

Zemgaļi Senatnē. Žiemgaliai senovėje. Rīga, 2003.

Striškienė Ė. Diržių kapinynas. ATL 2001 metais. Vilnius, 2002, p. 124.

Gudavičius E. Žagarė XIII a. Žiemgalos įvykių fone. Žiemgala, nr. 2, 2002, p. 16-18, 57-59.

Vasiliauskas E. Raktuvės piliakalnis: archeologiniai tyrinėjimai. Žiemgala, nr. 1, 2002, p. 3–9.

Vaškevičiūtė I. Pasvalio žemės senovė. Šiaurietiški atsivėrimai, 2002, nr. 2 (13), p. 4-7.

Vaškevičiūtė I. Kyburių (Pasvalio r.) kapinyno tyrinėjimai 2000 metais. ATL 2000 metais, Vilnius, 2002, p. 106-107.

Vaškevičiūtė I. Par Zemgales dienvidu robežu. Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001. gadā, Rīga, 2002, p. 413–418.

Graudonis J. The Finery of the Ancient Semigallians. Lietuvos archeologija, t. 21, Vilnius, 2001, p. 55-62.

Vasiliauskas E. XII-XIII a. žiemgalių laidojimai. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 335–354.

Vaškevičiūtė I. Svarstyklės ir svarstyklių dėžutės Pietinėje Žiemgaloje, Lietuvos archeologija, t. 21, Vilnius, 2001, p. 275-282.

Vaškevičiūtė I. Šukionių kapinynas. Lygumai. Stačiūnai, Vilnius, 2001, p. 59–85.

Graudonis J. SENŲJŲ ŽIEMGALIŲ PAPAUOŠALAI. LA, 2001, t. 21, p. 55-62.

Atgāzis M. Dzelzs laikmeta jaunieguvumi Rundāles pagasta Ziedoņskolas senvietās 1998. gadā. Arheologu pētijumi Latvijā 1998. un 1999. gadā, Rīga, 2000, p. 75-89.

Skučienė A.; Striškienė Ė. Unique find of the 8th–9th cent. from the Diržiai cemetery (Pakruojis distr.) in Lithuania. Conservation without limits. IIC Nordic group XV congress. August 23.–26. 2000, Helsinki, p. 242.

Striškienė Ė. Diržių kapinyno tyrinėjimai. ATL 1998 ir 1999 metais, Vilnius, 2000, p. 69-271.

Striškienė Ė. Degėsių senkapio tyrinėjimai 1999 metais. ATL 1998 ir 1999 metais, Vilnius, 2000, p. 319-320.

Tebelškis P. Linksmėnų (Kurmaičių) kapinyno tyrinėjimai 1998 m. ATL 1998-1999 metais, Vilnius, 2000, p. 290-291.

Urtāns J. Pilskalnu pāri Zemgalē. Cauri gadsimtiem. Rakstu krājums veltīts Valdemāram Ģinteram (1899 – 1979), Rīga, 2000, p. 81-89.

Vasiliauskas E. 12.–13. gs. zemgaļu apbedījumi Lietuvas teritorijā. Latvijas Vēstures muzeja raksti = Cauri gadsimttiem:  rakstu krājums veltīts Valdemāram Ģinteram (1899–1979). Rīga, 2000, Nr. 7, p. 61–69.

Vasiliauskas E. Žvalgomieji tyrinėjimai Raktuvės (Žagarės) piliakalnyje 1999 metais. ATL 1998-1999 metais, Vilnius, 2000, p. 134-138.

Vaškevičiūtė I. Etnokultūrinė žiemgalių sritis. Lietuvos archeologija, t. 20, Vilnius, 2000, p. 141–157.

Vaškevičiūtė I. Rozetiniai smeigtukai Žiemgaloje. Istorija, t. XLIII, 2000, p. 25-27.

Vaškevičiūtė I. Moterų liejikių kapai Žiemgalių kapinynuose. Iš baltų kultūros istorijos, Vilnius, 2000, p. 91-98.

Vaškevičiūtė I. Linkuvos (Vaižgantų) kapinyno tyrinėjimai. ATL 1998-1999 metais, Vilnius, 2000, p. 293-295.

Vaškevičiūtė I. Šukionių kapinynas (Pakruojo rajonas, Lygumų apylinkė). Lietuvos archeologija, t. 20, Vilnius, 2000, p. 159-224.

Vaškevičiūtė I. Stungių kapinynas. Lietuvos archeologija, t. 20, Vilnius, 2000, p. 225-262.

Salatkienė B. Gruzdžių seniūnijos archeologijos paminklai. Gruzdžiai. Vilnius, 1999, p. 21-41.

Striškienė Ė. Degėsių senkapio tyrinėjimai 1999 m. ATL 1998 ir 1999 metais, 1999, p. 319–320.

Vasiliauskas E. Žiemgalos prekybiniai keliai ir centrai VIII–IX a. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 79–99.

E. Vasiliauskas. Krikščionybės plitimas Žiemgaloje XIII a. - XVI a. pradžioje. Žiemgala, Nr. 1, 2009, p. 4–13.

Vaškevičiūtė I. Žiemgala ir jos gyventojai V-XI amžiuje. Žiemgala, Nr. 2, 1999, p. 7-30.

Vaškevičiūtė I. Pietinės Žiemgalos ribos. Žiemgala, Nr. 1, 1999, p. 2-7.

Atgāzis M. Izrakumi Pokaiņu meža akmeņ kaudzēs un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Dobeles un Tukuma rajonā. Zasmapr 1996.-1997. g., Rīga, 1998, p. 9-14.

Jarockis R. Semigallia 1100-1400. A Review of Archaeological Sources, Culture Clash or Compromise? The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100-1400 AB, Västervik, 1998, p. 45-53.

Jarockis R. Raktuvės piliakalnio Žagarėje papėdės gyvenvietės 1996-1997 metų tyrinėjimai. ATL 1996-1997 metais, Vilnius, 1998, p. 72-74.

Merkevičius A. 1998 - Kalnelio archeologiniai paminklaiLietuvos archeologija, t. 15, Vilnius, 1998, p. 381-388.

Striškienė Ė. Diržių kapinynas. ATL 1996 ir 1997 metais. Vilnius, 1998, p. 209–212.

Striškienė Ė. Diržių kapinyno tyrinėjimai. ATL 1996 ir 1997 metais, Vilnius, 1998, p. 209-213.

Tebelškis P. Žvalgomieji tyrinėjimai Norelių kapinyne. ATL 1996-1997 metais, Vilnius, 1998, p. 225-227.

Urtāns J; Šnē A.; Asaris J. Latvijas pilskalni. Eiropas kultūras mantojuma dienas. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, p. 102.

Urtāns J, 2008 - Central Places in Semigallia and their Cult Sites. Lübeck style?Novgorod style? Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100 – 1400 AD. Transactions of the central level symposium of the Culture Clash or Compromise (CCC) project held in Talsi September 18-21 1998. Ed. M.Auns. Riga: Nordik, 2001: 259-268. (CCC papers: 5).

Urtāns J.; Asaris J. Latvijas rietumu daļas jaunatklātie pilskalni. Rīga: fonds “Mantojums”, 1998, p. 72.

Striškienė Ė. Diržių senkapių (Pakruojo r.) archeologiniai tyrinėjimai 1997 metais, f. 1, Nr. 2849, 1997.

Šterns. De Portus Semigalie. AE, Rīga, t. XIX, 1997, p. 165-171.

Atgāzis M. Izrakumi Dreņģeru - Čunkānu kapulaukā un arheoloģisko pieminekļu apzināšana Rietumzemgalē, ZA 1994. un 1995, Rīga,1996, p. 16-24.

Berga T. Saliekamie svariņi Latvijā (10.-13. GS). AE, Rīga, t. XVIII, 1996, p. 49-61.

Bebre V. Ornamenteto dzeramo ragu atradumi Latvija 8.-12. GS. AE, Rīga, t. XVIII, 1996, p. 43-48.

Šapaitė A. Vidurio geležies amžiaus kapas Joniškyje. ATL 1994-1995 metais, Vilnius, 1996, p. 122-124.

Šliavas J. Žiemgalių pėdsakais. Vilnius, 1996.

Urtāns J. Izrakumi Jaunsvirnlaukas Gaideļu – Viduču senkapos. ZA 1994. un 1995. gadā, Rīga, 1996, p. 117-119.

Vaškevičiūtė I. Žiemgaliai V-XII amžiais. Baltų archeologija, Nr. 2 (5), Vilnius, 1995, p. 2-7.

Atgāzis M. Dreņģeru – Čunkānu kapulauks un zemgaļu senvēstures pētniecības jautājumi. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1992. un 1993. gadā pētijumi rezultātiem, Rīga, 1994, p. 23-30.

Atgāzis M. Dreņģeru - Čunkānu 241. kaps un škēpu lidzdošānas tradicija 8.-9. gs. zemgaļu apbedijumos. AE, Rīga, t. XVII, 1994, p. 29-40.

Butkus A. Žiemgalos vardas skandinavų runomis. Baltistica, XXIX (1), 1994, p. 86-90.
Daugmales pilskalna monētas (8.-12. gs.)AE, Rīga, t. XVII, 1994, p. 41-46.
Daugmales pilskalnā atrastā 12. gs. bronzas lejamveidne. AE, Rīga, t. XVII, 1994, p. 92-95.
Daugmales pilskalna apaļie vairogveida piekariņiAE, Rīga, t. XVII, 1994, p. 144-148.

Atgāzis M. Čunkānu – Dreņģeru kapulauks un zemgaļu senvēstures pētniecības Jautajumi. ZA 1992. un 1993. gadā, Rīga, 1994, p. 23-30.

Urtāns J. Arheoloģiskie pētijumi Gaideļu – Viduču senkapos. ZA 1992. un 1993. gadā, Rīga, p. 87-89.

Salatkienė B. Lieporių (Šiauliai) kapinyno 1990-1991 m. tyrinėjimai. ATL 1990-1991 metais, t. I, Vilnius, 1992, p. 117-122.

Vaškevičiūtė I. IV-XI a. įvijiniai pagalviai. Lietuvos archeologija, t. 8, Vilnius, 1992, p. 128-134.

Vaškevičiūtė I. Burial Practices in One of the Baltic Tribes – Semigallians. Contacts across the Baltic Sea, Lund, 1992, p. 91-98.

Vilka A. Izrakumi Rusišu – Debešu senkapos un drustos. ZA 1990. un 1991. gadā, Rīga, 1992, p. 110-112.

Atgāzis M. Pētijumi Čunkānu – Dreņģeru kapulaukā un aizsardzības izrakumi plūdoņu II apmetnē. ZA 1988. un 1989. gadā, Rīga, 1990, p. 34-43.

Salatkienė B. Valdomų kapinyno (Šiaulių r.) 1989 m. tyrinėjimai. ATL 1988-1989 metais, Vilnius, 1990, p. 89-92.

Šimėnas V. Šukionių kapinyno tyrinėjimai 1988 metais. ATL 1988 ir 1989 metais, Vilnius, 1990, p. 105-108.

Vaškevičiūtė I. Šukionių kapinyno (Pakruojo raj.) 1989 m. tyrinėjimai. ATL 1988 ir 1989 metais, Vilnius, 1990, p. 114-118.

Atgāzis M. Par seno Mežotni. Novads. Bauska, 1989.

Vaškevičiūtė I. Kuršių kapai žiemgalių kapinyne. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, A serija, Vilnius, t. 4 (109), 1989, p. 55-67.

Atgāzis M. Dreņģeru – Čunkānu kapulauka pētijumi. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1986. un1987.  gadā pētijumi rezultātiem, Rīga, 1988, p. 33-40.

Vaškevičiūtė I. Lieporių (Šiaulių raj.) kapinynas. ATL 1986-1987 metais, Vilnius, 1988, p. 114-116.

Vaškevičiūtė I. Stungių (Joniškio raj.) kapinynas. ATL 1986-1987 metais, Vilnius, 1988, p. 116-117.

Caune A. Jaunsaules Siliņu kapulauks. AE, 15, Rīga, 45-55.

Šnore E. Kivtu kapulauks. Rīga, 1987.

Vaškevičiūtė I. Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas, 3. Galvos ir kaklo papuošalai. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, A serija, t. 1 (98), 1987, p. 20-30.

Vaškevičiūtė I. Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas, 4. Krūtinės papuošalai. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, A serija, t. 2 (99), 1987, p. 25-38.

Vaškevičiūtė I. Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas, 5. Rankų papuošalai. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, A serija, t. 4 (101), 1987, p. 71-81.

Atgāzis M.; Bebre V. Pētijumi Čunkānu – Dreņģeru kapulaukā. ZA 84 un 85. gadā, Rīga, 1986, p. 19-25.

Asaris J. Izrakumi Priedēšu senkapos. ZA 1984 un 1985, Rīga, 1986, p. 25-30.

Vaškevičiūtė I. Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas, 2. Ginklai. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, A serija, t. 2 (95), 1986, p. 43-51.

Dakanis B. Stungių plokštinio kapinyno tyrinėjimai. ATL 1984-1989 metais, Vilnius, 1985, p. 45-47.

Vaškevičiūtė I. Jauneikių (Joniškio raj.) V-XI a. kapinynas, 1. Laidosena, darbo įrankiai. Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai, A serija, t. 2 (91), 1985, p. 48-57.

Bebre V. Arheoloģiskās izrakumi Čunkānu – Dreņģeru kapulaukā. ZA 82. un 83, Rīga, 1984, p. 26-29.

Daiga J. Izrakumi Dobeles kapulauka 1982. Gadā. ZA 1982. un 1983, Rīga, 1984, p. 52-55.

Urbanavičius V. Jakštaičių-Meškių plokštinio kapinyno tyrinėjimai 1982 mATL 1982 ir 1983 metais. Vilnius, 1984, p. 93-95.

Vaškevičiūtė I. Liejikės kapas iš Pavirvytės kapinyno. Jaunųjų istorikų darbai, kn. 5, Vilnius, 1984, p. 112-114.

Vaškevičiūtė I. Pavirvytės – Gudų plokštinio kapinyno tyrinėjimai 1983 m. ATL 1982-1983 metais, Vilnius, 1984, p. 111-114.

Atgāzis M. Dobeles Bālu – Škērstaiņu un Ošu senvietās. ZA 80./81. gadā, Rīga, 1982, p. 33-41.

Vaškevičiūtė I, Žiemgalių vyrų papuošalai (Jauneikių senkapio duomenimis). Jaunųjų istorikų darbai, kn. 4, Vilnius, 1982, p. 93-95.

И. Вашкявичюте. Древнейшие головние венки земгалов. (По данным Яунейского могильника). Древности Белруси и Литвы, Минск, 1982, с. 56-61.

Aтгазис M. K. Вопросы этнической истории земгалов. Из древнейшей истории балтских народов, Рига, 1982, с. 89-101.

Atgāzis M. Bālu – Škērstaiņu arheoloḡiskas ekspedīcijas darbs un aizsardzības izrakumi Mežotnes centra senkapos. ZA 1979. gadā, Rīga, 1980, p. 22-27.

Cholodinska A. Pavirvytės – Gudų (Akmenės r.) senkapio tyrinėjimai 1978-1979 metais. Vilnius, 1980, p. 85-87.

Atgāzis M. Bāļu – Šķērstaiņu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs un aizsardzības izrakumi Mežotnes centra senkapos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1979. gadā pētijumi rezultātiem, Rīga, 1980, 22-27.

Graudonis J. Izrakumi “Milkas kalna” senkapos. ZA 1979, Rīga, 1980, p. 53-57.

Vaškevičiūtė I. Iš žiemgalių papuošalų istorijos (Jauneikių senkapio duomenimis). Jaunųjų istorikų darbai, kn. 3, Vilnius, 1980, p. 101-104.

Daiga J. Kamārdes pilskalns. ZA 1978, Rīga, 1979, p. 31-36.

Graudonis J. Vedgu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1978. gadā. ZA 1978, Rīga, 1979, p. 41-44.

Merkevičius A. Sauginių plokštinis kapinynas. Lietuvos archeologija, kn. 3, Vilnius, 1979, p. 41-62.

Atgāzis M. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Dobeles rajonā un izrakumi Anšķinu senkapos 1977. Gadā. ZA 1977. gadā, Rīga, 1978, p. 12-17.

Graudonis J. Izrakumi Lielupes krasta 1977 gadā. ZA 1977, Rīga, 1978, p. 41-44.

Cholodinska A.; Striaukaitė A. Pavirvytės – Gudų (Akmenės r.) senkapio tyrinėjimai 1977 metais. ATL 1976-1977 metais, Vilnius, 1978, p. 174-181.

Tautavičienė B.; Tautavičius A. Jauneikių (Joniškio raj.) kapinyno tyrinėjimai 1975 metais. ATL 1974-1975 metais, Vilnius, 1978, p. 135-141.

Tautavičius A.; Tautavičienė B. Jauneikių (Joniškio raj.) kapinyno tyrinėjimai 1976 metais. ATL 1976-1977 metais, Vilnius, 1978, p. 156-164.

Vaškevičiūtė I. Gyvuliniai motyvai VI-VII a. žiemgalių papuošalų ornamentikoje. Jaunųjų istorikų darbai, kn. 2, Vilnius, 1978, p. 24-30.

Atgāzis M. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Dobeles rajonā un izrakumi Anšķinu senkapos 1977. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1977. gadā pētijumi rezultātiem, Rīga, 1978, p. 12-17.

Atgāzis M. Kūru senkapi. ZA 1976. gadā, Rīga, 1977, p. 14-23.

Caune A. Izrakumi Jaunsaules Siliņu kapulauka un Bauskas pilsdrupās. ZA 1976, Rīga, 1977, p. 24-29.

Graudonis J. Vedgu arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1976. Gadā. ZA 1976. Rīga, 1977, p. 35-39.

Urbanavičius V. Jakštaičių – Meškių (Šiaulių r.) kapinyno tyrinėjimai 1974 metais. ATL 1974 ir 1975 metais, Vilnius, 1977, p. 129-134.

Atgāzis M. Dzelzs iedzītņa šķēpu gali ar atkarpēm Latvijā. AE, t. 11, Rīga, 1974, p. 154-173.

Brīvkalne E. Tērvetes saktas. AE, t. XI, Rīga, p. 121-138.

Tautavičienė B. Pamiškių (Pasvalio raj.) senkapis. ATL 1972 ir 1973 metais, Vilnius, 1974, p. 67-74.

Biļķins V. Zemgaliešu Brīvbas cīņas. Minneapolis, 1973.

Urbanavičius V. Jakštaičių – Meškių (Šiaulių raj.) senkapio kasinėjimai 1973 m. ATL 1972-1973 metais, Vilnius, 1973, p. 63-67.

Atgāzis M. Mežotnes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1970. gadā. ZA 1970, Rīga, 1971, p. 27-30.

Urtāns V. Daugmales ekspedīcijas darba rezultāti 1970. gadā. ZA 1970, Rīga, 1971, p. 56-58.

Šliavas J. Kai kurie Joniškio raj. archeologiniai paminklai. Kraštotyra, Vilnius, 1970, p. 92-97.

Šliavas J. Pašvitinio – Linkuvos apylinkių archeologiniai paminklai. Kraštotyra, Vilnius, 1970, p. 118-126.

Urtāns V. Daugmales ekspedīcijas darba rezultāti 1969. gadā. ZA 1969, Rīga, 1970, p. 67-69.

Šliavas J. Nebaigti ieškojimai. Kraštotyra, Vilnius, 1969, p. 23-33.

Šliavas J. Vertingas radinys. Kraštotyra, Vilnius, 1969, p. 347-348.

Urtāns V. Daugmales ekspedīcijas darba rezultāti 1968. gadā. ZA 1968, Rīga, 1969, p. 55-57.

Atgāzis M. Mežotnes arheoloģiskās ekspedīcijas darbs 1969. gadā. ZA 1969, Rīga, 1968, p. 41-46.

Atgāzis M. Arheoloģisko pieminekļu apzināšam Zemgalē 1967. gadā. RT 1967, Rīga, 1968, p. 53-55.

Urtāns V. Daugmales ekspedīcijas rezultāti 1967. gadā. ZA 1967, Rīga, 1968, p. 77-80.

Atgāzis M. Arheoloģisko pieminekļu apzināšana Zemgalē 1966. gadā. RT 1966, Rīga, 1967, p. 25-27.

Urtāns V. Daugmales ekspedīcijas rezultāti 1966. gadā. ZA 1966, Rīga, 1967, p. 41-42.

Cimermane I. Aizsardzības izrakumi Kaijukroga kapulaukā. ZA 1964. gadā, Arheoloģijās sekcija, Rīga, 1965, p. 5.

Brīvkalne E. Daži amatnieciba darinajumi Tērvetes pilskalna. AE, Rīga, t. VI, 1964, p. 85.

Urtāns V. Pūces sakta. AE, t. 3, Rīga, 1961, p. 39-60.

Arheoloģiskie izrakumi – Mūkukalna, Oliņkalna un Tērvetes pilskalnos, kā arī Pungu, Jaunpiebalgas un Liepenes kapulaukos 1960. gadā. RT 1960. g., Rīga, 1961, p. 3-7.

Arheoloģiskie izrakumi – Tērvetes pilskalnā, Dobeles senpilsētā, Agrāriešu, Alsungas, Kampānu, Liepenes, Repju kapulaukos un hidroarheoloģiskie pētījumi 1959. g. RT 1959. g., Rīga, 1960, p. 13-16.

Naudužas J. Žvelgaičio kalnas. Komunizmo aušra (Joniškis), nr. 97, 1959, p. 3-4.

Daiga J, 1959 – Izrakumi Dobeles senpilsēta 1958. gadā. RT 1958, Rīga, p. 42-44.

Navickaitė O. Diržių kapinynas. Iš lietuvių kultūros istorijos, kn. 2, Vilnius, 1959, p. 151-158.

Volkaitė – Kulikauskienė R. Linksmučių (Pakruojo raj., Šiaulių srt.) kapinyno 1948 m. tyrinėjimų duomenys. Lietuvos istorijos instituto darbai, t. 1, Vilnius, 1951, p. 279-314.

Volkaitė – Kulikauskienė R. Stačiūnų kapinyno antkaklės. Gimtasai kraštas, Šiauliai, 1943, p. 80-95.

Bauer A. Semgallen und Upmale in frühgechichttlicher Zeit. Baltische Lande, Leipzig, 1939, Bd. 1: Ostbaltische Frühzeit, p. 307-329.

Ģinters V. Senā Mežotne. 1939. gada izrakumi. SM, 4, 1939, p. 15-45.

Ērglis R. Garozas kaujas 650 gadu atcerei. Brīvās zemes Ilustrētais pielikums. Nr. 13., 1937., p. 98.-99.

Šnore E. Jauni videa dzelz kapu atradumi Zemgale. Senatne un maksla, Sąs. Nr. 3, Ryga, 1937.

Ērglis R. Zemgales neatkarības vēsture. Rīga, 1936.

Tarvydas B. Leporų iškasenos. Gimtasai kraštas, Nr. 1, 1934, p. 37.

Brastiņš E. Latvijas pilskalni. 2. Zemgale un Aukšzeme. Rīga, 1926.

Šnore R. Izrakumi Dobeles pagasta Ošu senkapos 1926. gadā. Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu krājums, 19, Rīga, 1926, p. 170-176.

Buchholdz A. Über die Aufdeckung einer Gräberstätte auf dem Plawnwkkalns. Sb. Riga, 1902, S. 41-47.

Boy K. Bericht über Ausgrabungen auf dem Kronsgute Ziemalden im Kurland. Sb. Kurl., 1895.