1106 m. - žiemgaliai sumuša įsiveržusius Polocko kunigaikščius Vseslavičius.
1187 m. - žiemgaliai nesėkmingai mėgina sugriauti Ikškilės pilį.
1200 m. - popiežius Inocentas III uždraudžia lankytis žiemgalių uoste.
1202 m. - žiemgaliai sudegina lyvių Martinsalos bažnyčią, kaimą ir apgula pilį.
1205 m. - žiemgaliai sudaro sąjungą su Kalavijuočių ordinu, prieš Žvelgaičio vedamus lietuvius ir sumuša juos Ruopažių žiemos kautynėse.
1206 m. - Viestarto žiemgaliai talkininkauja rygiečių karo žygyje į lyvių Turaidą.
1208 m. - surengiamas žiemgalių ir vokiečių nesėkmingas žygis į Lietuvą ir atremiamas lietuvių atsakomasis žygis į Žiemgalą.
1210 m. - lyviai, estai, žiemgaliai, kuršiai, lietuviai ir Polocko rusai sudaro sąjungą prieš Livoniją.
1217-1218 m. - ryškėja žiemgalių-lietuvių karinės sąjungos gairės.
1219 m. - krikštijasi Mežuotnės kilmingieji. Viestartas veda kariauną į Mežuotnę atstatyti savo viršenybės.
1220 m. - Rygos vyskupo surinkta kariuomenė užima ir sudegina Mežuotnės pilį. Rytų Žiemgala pajungiama Livonijos ordinui.
1225 m. - Viestartas atsisako popiežiaus legato siūlymo krikštytis.
1228 m. rugpjūčio 18 d. - kuršiai ir žiemgaliai užima Daugavgryvos pilį, nusiaubia vienuolyną ir išžudo vienuolius.
1228 m. - magistro Folkvino galinga kariuomenė įsiveržia į Žiemgalą.
1229 m. - Viestartas surengia atsakomąjį karo žygį į Aizkrauklę.
1230 m. - dalis žiemgalių priversti pripažinti ordino valdžią.
1231 m. rugpjūčio 9 d. - Rygos vyskupas padalina dalį Žiemgalos žemių, atplėštų nuo Vakarų Žiemgalos.
1236 m. rugsėjo 22 d. - po pergalės Saulės mūšyje, žiemgaliai atsikrato Ordino valdžios.
1245 m. birželio 21 d. - imperatorius Frydrichas II Vokiečių ordinui suteikia teisę užkariauti ir valdyti Žiemgalą.
1250 m. - Šv. Marijos Livonijos krašto vokiečių ordino kariuomenė užkariauja Vakarų Žiemgalą.
1254 m. - Rygos kapitula, Vokiečių ordino magistras, Rygos domininkonų ordinas, Daugavgryvos vienuolyno abatas, pasidalija Žiemgalos žemes.
1256 m. - Žiemgalos prievolininkai dalyvauja Livonijos ordino žygyje į Žemaitiją.
1258 m. - pabaigoje prasideda žiemgalių sukilimas.
1258-1259 m. - žiemą surengiamas Ordino magistro kariuomenės žygis į Žiemgalą. Apgulama Tervetės pilis. Duobenėje įsitvirtina livoniečiai pastatydami savo pilį.
1264 m. - Livonijos magistro Konrado fon Manderno kariuomenė įsiveržusi į Žiemgalą pasaloje sumušama žiemgalių.
1265 m. - eilinis magistro Konrado fon Manderno žygis į Žiemgalą pasibaigęs vokiečių nesėkme Mintaujos pilies apylinkėse.
1271 m. - Ordino kariuomenė užima Tervetę ir įkurdina ten savo dalinį.
1272 m. - per Velykas suorganizuojamas vokiečių žygis į Mežuotnę. Mežuotnė kapituliuoja.
1272 m. - Ordino kariuomenė nusiaubia ir sudegina Raktės pilį.
1272 m. liepos 6 d. - su Ryga sudaryta taikos sutartis, pripažįstant vokiečius kaip savo aukščiausius valdovus.
1272 m. - Livonijos ordinas su vyskupais vėl pasidalija Žiemgalą. Žiemgalių pilyse įkurdinamos vokiečių įgulos.
1279 m. kovo 5 d. - žiemgalių prievolininkai pasitraukia iš Aizkrauklės mūšio.
1279 m. - Nameisio vadovaujami žiemgaliai vėl sukyla ir atkovoja Tervetės pilį.
1281 m. - Ordino broliai apgula Tervetės, Duobelės pilis. Žiemgaliai susikauna mūšyje ties Babote.
1281 m. - šiauriniai kuršiai remia vokiečius Duobelės apgultyje.
1281 m. - Nameisio vedami žiemgaliai žygiuoja į Livoniją ir susikauna mūšyje ties Ryga.
1281 m. - livoniečiai apgula Duobelės pilį. Duobelės žiemgaliai sulaukia lietuvių paramos.
1281 m. - vasaros pabaigoje magistro suburta galinga kariuomenė apgula Tervetę. Žiemgaliai priversti sudaryti taikos sutartį.
1281 m. rudenį Nameisis veda Lietuvos kariuomenę į Sembą.
1285 m. - Ordino broliai žygiuoja į Tervetę. Ten įsitvirtindami 1285-1286 m. žiemą pastato Heiligenbergo pilį.
1286 m. - žemaičiai ir žiemgaliai nesėkmingai mėgina sugriauti Heiligenbergo pilį. Tervetiečiai sudegina savo pilį, atsitraukdami į Raktę.
1287 m. kovo 11 d. žiemgaliai surengia karo žygį į Rygos miestą.
1287 m. kovo 23 d. žiemgaliai nusiaubia Ikškilės pilį.
1287 m. kovo 26 d. - žiemgaliai mūšyje ties Garuoza nukauna Livonijos ordino magistrą su 43 broliais.
1288 m. žiemą - Ordinas su didelėmis pajėgomis žygiuoja į pagalbą Heiligenbergui. Apgula Duobelės ir Raktės pilis.
1288 m. pavasarį - surengiamas atsakomasis lietuvių ir žiemgalių žygis į Livoniją. Ordinas įsiveržia į be pagrindinių pajėgų likusią Žiemgalą.
1289 m. - Livonijos kariuomenė nuolat puldinėja Sidabrės, duobelės ir Raktės žemes.
1290 m. - Ordinas tęsia Raktės, Duobelės ir Sidabrės žemių antpuolius. Nualinti bado ir kovų, žiemgaliai apleidžia šias pilis, pasitraukdami į krašto gilumą.
1290 m. - Ordinas sudegindamas Heiligenbergo pilį, atsitraukia iš Žiemgalos. Tuo baigiasi 1279-1290 m. karas Žiemgaloje.

Vilko dantys