1106 m. - žiemgaliai sumuša įsiveržusius Polocko kunigaikščius Vseslavičius.
1187 m. - žiemgaliai nesėkmingai mėgina sugriauti Ikškilės pilį.
1200 m. - popiežius Inocentas III uždraudžia lankytis žiemgalių uoste.
1202 m. - žiemgaliai sudegina lyvių Martinsalos bažnyčią, kaimą ir apgula pilį.
1205 m. - žiemgaliai sudaro sąjungą su Kalavijuočių ordinu, prieš Žvelgaičio vedamus lietuvius ir sumuša juos Ruopažių žiemos kautynėse.
1206 m. - Viestarto žiemgaliai talkininkauja rygiečių karo žygyje į lyvių Turaidą.
1208 m. - surengiamas žiemgalių ir vokiečių nesėkmingas žygis į Lietuvą ir atremiamas lietuvių atsakomasis žygis į Žiemgalą.
1210 m. - lyviai, estai, žiemgaliai, kuršiai, lietuviai ir Polocko rusai sudaro sąjungą prieš Livoniją.
1217-1218 m. - ryškėja žiemgalių-lietuvių karinės sąjungos gairės.
1219 m. - krikštijasi Mežuotnės kilmingieji. Viestartas veda kariauną į Mežuotnę atstatyti savo viršenybės.
1220 m. - Rygos vyskupo surinkta kariuomenė užima ir sudegina Mežuotnės pilį. Rytų Žiemgala pajungiama Livonijos ordinui.
1225 m. - Viestartas atsisako popiežiaus legato siūlymo krikštytis.
1228 m. rugpjūčio 18 d. - kuršiai ir žiemgaliai užima Daugavgryvos pilį, nusiaubia vienuolyną ir išžudo vienuolius.
1228 m. - Magistro Folkvino galinga kariuomenė įsiveržia į Žiemgalą.
1229 m. - Viestartas surengia atsakomąjį karo žygį į Aizkrauklę.
1230 m. - dalis žiemgalių priversti pripažinti ordino valdžią.
1231 m. rugpjūčio 9 d. - Rygos vyskupas padalina dalį Žiemgalos žemių, atplėštų nuo Vakarų Žiemgalos.
1236 m. rugsėjo 22 d. - po pergalės Saulės mūšyje, žiemgaliai sukyla ir atsikrato Ordino valdžios.
1245 m. birželio 21 d. - imperatorius Frydrichas II Vokiečių ordinui suteikia teisę užkariauti ir valdyti Žiemgalą.
1250 m. - Šv. Marijos Livonijos krašto vokiečių ordino kariuomenė užkariauja Vakarų Žiemgalą.
1254 m. - Rygos kapitula, Vokiečių ordino magistras, Rygos domininkonų ordinas, Daugavgryvos vienuolyno abatas, pasidalija Žiemgalos žemes.
1256 m. - Žiemgalos prievolininkai dalyvauja Livonijos ordino žygyje į Žemaitiją.
1258 m. - pabaigoje prasideda žiemgalių sukilimas.
1258-1259 m. - žiemą surengiamas Ordino magistro kariuomenės žygis į Žiemgalą. Apgulama Tervetės pilis. Duobenėje įsitvirtina livoniečiai pastatydami savo pilį.
1264 m. - Ordino kariuomenė įsiveržusi į Žiemgalą sumušama žiemgalių.
1265 m. - žiemgalių mūšis su Ordino broliais prie Mintaujos.
1271 m. - Ordino kariuomenė užima Tervetę ir įkurdina ten savo dalinį.
1272 m. - per Velykas suorganizuojamas vokiečių žygis į Mežuotnę. Mežuotnė kapituliuoja.
1272 m. - Ordino kariuomenė nusiaubia ir sudegina Raktės pilį.
1272 m. liepos 6 d. - su Ryga sudaryta taikos sutartis, pripažįstant vokiečius kaip savo aukščiausius valdovus.
1272 m. - Livonijos ordinas su vyskupais vėl pasidalija Žiemgalą. Žiemgalių pilyse įkurdinamos vokiečių įgulos.
1279 m. kovo 5 d. - žiemgalių prievolininkai pasitraukia iš Aizkrauklės mūšio.
1279 m. - Nameisio vadovaujami žiemgaliai vėl sukyla ir atkovoja Tervetės pilį.
1281 m. - Ordino broliai apgula Tervetės, Duobelės pilis. Žiemgaliai susikauna mūšyje ties Babote.
1281 m. - šiauriniai kuršiai remia vokiečius Duobelės apgultyje.
1281 m. - Nameisio vedami žiemgaliai žygiuoja į Livoniją ir susikauna mūšyje ties Ryga.
1281 m. - livoniečiai apgula Duobelės pilį. Duobelės žiemgaliai sulaukia lietuvių paramos.
1281 m. - vasaros pabaigoje magistro suburta galinga kariuomenė apgula Tervetę. Žiemgaliai priversti sudaryti taikos sutartį. Nameisis pasitraukia į Lietuvą.
1285 m. - Ordino broliai, lydimi sėkmės, žygiuoja į Tervetę. Ten įsitvirtindami 1285-1286 m. žiemą pastato Heiligenbergo pilį.
1286 m. - žemaičiai ir žiemgaliai nesėkmingai mėgina sugriauti Heiligenbergo pilį. Tervetiečiai sudegina savo pilį, atsitraukdami į Raktę.
1287 m. - per Gavėnią, žiemgaliai dar kartą įsiveržia į Rygos miestą. Pakeliui nusiaubia Ikškilės pilį.
1287 m. kovo 26 d. - žiemgaliai sumuša vokiečių kariuomenę, nukauna Livonijos ordino magistrą ir 34 brolius, Garuozos šilo mūšyje.
1289 m. - žiemą Ordinas siaubia Žiemgalos gilumoje. Pavasarį Duobelėje ir Raktėje.
1289 m. - atsakomasis žemaičių ir žiemgalių žygis į Livoniją.
1289 m. - Livonijos kariuomenė visus metus siaubia Duobelės, Sidabrės, Raktės žemes.
1290 m. - Ordinas vėl apgula Raktės, Duobelės, Sidabrės žemes. Nualinti bado ir kovų, žiemgaliai apleidžia savo pilis, pasitraukdami į Lietuvą. Dalis žiemgalių ištremiami į Livonijos žemes.
1290 m. - simboliškai laikomi galutiniu Žiemgalos užkariavimu.

Vilko dantys